MIKÄ ON OSUMA?

Kult­tuu­rio­suus­kunta Osuma on Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun Kult­tuu­rin osas­ton opis­ke­li­joi­den oma osuus­kunta. Osuus­kunta perus­tet­tiin vuonna 2012 edis­tä­mään osas­ton opis­ke­li­joi­den työl­lis­ty­mistä omalle alalle ja toi­meen­tu­lon hel­pot­ta­mista opin­to­jen aikana.

Osuma on perus­tettu tuo­tan­to­yh­tiöksi opis­ke­li­jan ja tilaa­jan välille. Osuus­kunta tar­joaa laa­jan vali­koi­man musii­kin, tans­sin ja vies­tin­nän pal­ve­luita. Toi­mek­sian­taja tilaa työn Osu­malta, joka palk­kaa tar­vit­ta­vat teki­jät. Teki­jät ovat työ­suh­teessa osuus­kun­nan, eivät tilaa­jan kanssa.

Osu­man toi­mi­ti­lat sijait­se­vat Oulun Kau­ko­vai­niolla, samassa raken­nuk­sessa Oam­kin Kult­tuu­rin osas­ton kanssa.