FAQ — Asiakas

Mil­lai­sia pal­ve­luita Osuma tar­joaa?
Osuma tar­joaa laa­jan pal­ve­lun musii­kin, tans­sin ja vies­tin­nän pal­ve­luita. Pal­ve­lut ovat rää­tä­löi­tä­vissä tilaa­jan toi­vei­den mukaisesti.

Haluan tilata Osu­malta pal­ve­lun. Miten saan toi­mek­sian­nol­leni teki­jän?
Otta­malla yhteyttä Osu­maan ja pyy­tä­mällä tar­jousta. Tar­jous­pyyn­nön vas­taa­no­tet­tu­aan Osuma kar­toit­taa jäse­nis­tään sopi­via teki­jöitä. Mikäli teki­jät löy­ty­vät, Osuma tekee toi­mek­sian­nosta tar­jouk­sen.

Haluan tilata Osu­malta pal­ve­lun. Mistä tie­dän, pal­jonko työ mak­saa?

Jokai­sesta toi­mek­sian­nosta val­mis­tel­laan tar­jous asiak­kaan etu­kä­teen toi­mit­ta­mien tie­to­jen perus­teella. Tuo­tan­toon läh­te­vistä toi­mek­sian­noista teh­dään sopi­muk­set, joissa mää­ri­tel­lään tilaa­jan hyväk­sy­mään tar­jouk­seen perus­tuva työn hinta.