FAQ — Jäsen

Mitä liit­ty­mi­nen mak­saa?
Liit­tyessä Osu­man tilille mak­se­taan 30 euron pantti. Pantti palau­te­taan osuus­kun­nan jäse­nyy­den päättyessä.

Mihin sitou­dun liit­tyes­säni?
Osu­man jäse­net sitou­tu­vat nou­dat­ta­maan osuus­kun­nan sään­töjä ja toi­min­ta­pe­ri­aat­teita. Jäse­nyys ei sido otta­maan vas­taan tar­jot­tuja toi­mek­sian­toja.
» Sään­nöt
»Toi­min­ta­pe­ri­aat­teet

Miten suuri on Osu­man osuus palk­kios­tani?
Osuma ei ole voit­toa tavoit­te­leva yri­tys, vaan asiak­kailta las­ku­tet­ta­vaan sum­maan sisäl­ty­vät palk­kioi­den lisäksi laki­sää­tei­set työ­nan­ta­ja­vel­voit­teet ja Osuus­kun­nan pyö­rit­tä­mi­sestä aiheu­tu­vat kulut. Osu­man osuus palk­kios­tasi on 0 euroa. Pal­kan­mak­sun yhtey­dessä palk­ka­sum­masta vähen­ne­tään laki­sää­tei­set verot, vakuu­tuk­set ja työeläkemaksut.

Miten minä hyö­dyn Osu­masta?
Osu­man jäse­nenä saat työ­elä­mä­kon­tak­teja, oman alan työ­ko­ke­musta ja palk­kaa. Kai­kista Osu­man kautta teh­dyistä töistä mak­se­taan teki­jälle palk­kaa. Hoi­damme puo­les­tasi pape­ri­työt, jäse­nenä voit kes­kit­tyä teke­mään omaa työtäsi.