JÄSENYYS

Voit liit­tyä Kult­tuu­rio­suus­kunta Osu­man jäse­neksi, jos opis­ke­let Oulun seu­dun ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja omaat ammat­ti­tai­toa joko vies­tin­nän, tans­sin tai musii­kin alalta. Jäse­neksi liit­tyes­säsi sinun on mak­set­tava 30 euron pantti. Mak­sun saat takai­sin osuus­kun­nan jäse­nyy­den päät­tyessä. Voit liit­tyä jäse­neksi mil­loin tahansa opin­to­jesi aikana ja pysyä jäse­nenä enin­tään vuo­den val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Jos kes­key­tät opin­tosi ja luo­vut opis­ke­lu­pai­kas­tasi, Osu­man jäse­nyys päättyy.Liittyessäsi sitou­dut nou­dat­ta­maan Osu­man sään­töjä ja toi­min­ta­pe­ri­aat­teita. Mihin­kään muu­hun jäse­nyys ei sinua sido. Ilmoi­tat liit­tyes­säsi osaa­mi­sesi ja halua­masi työ­teh­tä­vät osuus­kun­nalle ja saat säh­kö­pos­titse sekä whatsapp-applikaation väli­tyk­sellä osaa­mis­tasi vas­taa­via työ­tar­jouk­sia. Työt jae­taan ne nopeim­min vas­taa­not­ta­valle, mutta mitään vel­vol­li­suutta töi­den vas­taa­not­ta­mi­seen ei ole. Jokai­sesta toi­mek­sian­nosta teh­dään aina sopi­mus, jossa sovi­taan työn toteu­tusai­ka­taulu ja palkkio.

Töi­den tar­joa­mi­sen lisäksi Osuma toi­mii mark­ki­noin­ti­ka­na­va­nasi. Osu­man verk­ko­si­vuilla on paitsi sinun osaa­ja­pro­fii­lisi, myös näyt­teitä Osu­man kautta teke­mis­täsi töistä. Oma toi­mi­nimi ei ole este Osu­man jäsenyydelle.

Osuma ei ole voit­toa tavoit­te­leva osuus­kunta. Osa toi­mek­sian­to­jen yri­tyk­seltä las­ku­tet­ta­vasta osasta jää Osu­malle. Tällä osalla mak­se­taan laki­sää­tei­set työ­nan­ta­ja­mak­sut sekä Osuus­kun­nan toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­sestä aiheu­tu­vat kulut. Osu­man kautta teh­dyt toi­mek­sian­not kar­tut­ta­vat elä­ket­täsi mui­den töi­den tavoin.Osuman jäse­nenä pää­set vai­kut­ta­maan osuus­kun­nan arkeen vuo­sit­tain pidet­tä­vässä yleis­ko­kouk­sessa. Mikäli olet eri­tyi­sen inno­kas ja aktii­vi­nen toi­mija, voit kokeilla sii­piäsi Osu­man hal­li­tuk­sessa. Aktii­vi­sesta hal­li­tuk­sessa tai teho­tii­missä toi­mi­mi­sesta saat opintopisteitä.

Hal­li­tus on osuus­kun­nan ylintä val­taa käyt­tävä elin. Teho­tiimi puo­les­taan koos­tuu 5 — 6 aktii­vi­sesta osuus­kun­nan jäse­nestä, jotka kehit­tä­vät osuus­kun­nan toimintaa.

» Sään­nöt
»Toi­min­ta­pe­ri­aat­teet