TARJOAMAMME PALVELUT

Osuma on Oulun seu­dun ammat­ti­kor­kea­kou­lun Kult­tuu­rin osas­ton opis­ke­li­joi­den osuus­kunta, joka on perus­tettu keväällä 2012. Osuus­kunta tar­joaa pal­ve­luita musii­kin, tans­sin sekä vies­tin­nän aloilta.

Pal­ve­lut koos­tu­vat jäsen­temme tar­joa­masta osaa­mi­sesta, ja näin ollen saat­ta­vat muut­tua jäsen­temme vaih­tuessa. Pal­ve­lut voi­daan toteut­taa myös useita eri­lai­sia osaa­mi­sia yhdis­tä­mällä ja ne on helppo rää­tä­löidä tilaa­jan tar­pei­siin sopiviksi.

Pal­ve­lumme poh­jau­tu­vat Kult­tuu­rin osas­ton ope­tus­tar­jon­taan, mutta sen lisäksi yksit­täi­nen jäsen voi tuoda tar­jon­taan oman eri­kois­osaa­mi­sensa. Seu­raa­villa sivuilla on eri­telty pal­ve­lut, joita Osuma asiak­kail­leen tarjoaa.