VIESTINTä

Journalismi

Osuma tar­joaa jour­na­lis­ti­sia sisäl­töjä use­aan eri jul­kai­su­ka­na­vaan kuten verk­koon, perin­tei­seen pai­no­jul­kai­suun, tele­vi­sioon ja radioon. Sisäl­töi­hin kuu­lu­vat muun muassa uutis­ju­tut, artik­ke­lit ja repor­taa­sit sekä mark­ki­nointi– ja blo­gi­teks­tit.
Osu­man kautta voi tilata jour­na­lis­ti­sia sisäl­töjä yksit­täi­sinä jut­tuina, usei­den jut­tu­jen sar­joina tai jopa koko­nai­sina julkaisuina.