VIESTINTä

Mediatuottaminen

Osuma tar­joaa tuot­ta­jao­saa­mista tuo­tan­toi­hin useilta osa-alueilta. Tuot­ta­jat työs­ken­te­le­vät muun muassa tapah­tuma– ja av-tuotantojen mark­ki­noin­nin, aika­tau­lut­ta­mi­sen sekä bud­je­toin­nin parissa. Työn­ku­vaan kuu­luu eri laa­juis­ten tuo­tan­to­ko­ko­nai­suuk­sien koor­di­nointi alusta lop­puun saakka.