VIESTINTä

Visuaalinen suunnittelu

Osuma tar­joaa visu­aa­li­sen suun­nit­te­lun osaa­jia muun muassa av-tuotannon, graa­fi­sen suun­nit­te­lun sekä verk­ko­jul­kai­sun aloilta.
Osu­man visu­aa­li­sen suun­nit­te­lun osaa­mista käy­te­tään muun muassa mark­ki­noin­ti­vi­deoi­hin, valo­ku­vauk­seen, verk­ko­si­vu­jen ja yri­ty­sil­mei­den suun­nit­te­luun sekä gra­fii­kan tuot­ta­mi­seen ja eri­lais­ten jul­kai­su­jen taittamiseen.